Plivački klub Orahovica

S T A T U T

PLIVAČKOG KLUBA

ORAHOVICA

 

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) i članka 14. Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) Skupština Plivačkog kluba Orahovica na sjednici održanoj 29. siječnja 2016. godine donijela je

STATUT

Plivačkog kluba Orahovica

 

 1. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Statutom Plivačkog kluba Orahovica (u daljnjem tekstu: Klub) uređuju se naziv i sjedište Kluba, klupske oznake, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, zastupanje, članstvo te prava i obveze članova, tijela Kluba, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, imovina Kluba, način stjecanja imovine i korištenje ostvarene dobiti, rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Kluba, stegovna odgovornost članova, postupak s imovinom u slučaju prestanka Kluba, prestanak rada Kluba te druga pitanja od značaja za rad i djelovanje Kluba.

(2) Izrazi koji se za osobe u ovom Statutu koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog roda.

 

Članak 2.

(1) Klub je neprofitna sportska udruga registrirana u Registru udruga i u Registru sportskih djelatnosti Virovitičko-podravske županije pri Uredu državne uprave.

(2) Ustrojstvo Kluba uređuje se Statutom Kluba čije odredbe moraju biti u skladu s odredbama zakona i drugih propisa.

 

Članak 3.

 • Naziv Kluba je: Plivački klub Orahovica.
 • Skraćeni naziv Kluba je: PK Orahovica.
 • Naziv Kluba u prijevodu na engleski jezik glasi: Swimming club Orahovica.
 • U natjecateljske svrhe Klub može uz svoj naziv dodati i naziv sponzora Kluba.

 

Članak 4.

 • Klub djeluje na području Grada Orahovice i šire okolice.
 • Sjedište Kluba je na adresi Petra Preradovića 6, Orahovica. Odluku o promjeni adrese sjedišta Kluba donosi UO.

 

Članak 5.

(1) Klub ima pečat.

(2) Pečat Kluba je okrugao, promjera 30 mm, na kojem je ispisan natpis Plivački klub Orahovica.

(3) Pečat Kluba može postojati u nekoliko primjeraka koji se međusobno razlikuju rednim brojem u nazivu.

Članak 6.

(1) Rad Kluba je javan.

(2) Sjednice tijela Kluba mogu se održavati uz isključenje javnosti samo iznimno i to samo u slučaju kada bi rješavanje pojedinih pitanja uz prisustvo javnosti štetilo društvenoj zajednici, Klubu ili pojedinom članu Kluba.

(3) Javnost rada Kluba osigurava se pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima na posebnim skupovima, putem sredstava javnog informiranja, objavama odluka i obavijestima na internetskim stranicama Kluba ili na drugi prikladan način.

(4) Klub može izdavati svoje posebno glasilo.

 

Članak 7.

(3) Klub zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Tajnik Kluba.

(2) Upravni odbor (u daljnjem tekstu: UO) može ovlastiti i drugu osobu da predstavlja Klub.

 

Članak 8.

 • Klub se može udružiti u sportske saveze i druge sportske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

 1. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI KLUBA

 

Članak 9.

(1) Klub je osnovan u cilju promicanja, poticanja i razvoja plivačkog sporta.

(2) U svrhu ostvarenja cilja Klub djeluje na području sporta.

 

 

 

 

Članak 10.

(1) Djelatnosti Kluba su:

 1. razvoj i unapređenje, širenje i promicanje plivanja prema načelima sporta i olimpizma,
 2. planiranje rada i razvitka, a posebno vrhunskog plivačkog sporta,
 3. organiziranje i provođenje sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje i postizanje vrhunskih sportskih rezultata,
 4. organiziranje i vođenje sportskih natjecanja i priredbi,
 5. sudjelovanje u sportskim natjecanjima u zemlji i inozemstvu,
 6. okupljanje, sportska obuka i odgoj djece i mladeži,
 7. organizacija i provođenje obuke neplivača,
 8. sudjelovanje u upravljanju sportskim građevinama,
 9. izdavanje tiskovina iz područja djelovanja udruge sukladno posebnim propisima,
 10. poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada u sportu, a naročito u plivanju,
 11. skrb o stručnom obrazovanju plivačkih djelatnika i redovitom školovanju članova,
 12. skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova,
 13. razvijanje sportske kulture, sportskog duha i usvajanje etičkih i drugih društvenih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

 

 

III. ČLANSTVO KLUBA

 

Članak 11.

 • Član Kluba može biti svaka fizička osoba iz RH ili inozemstva.
 • Članstvo u Klubu je dragovoljno.
 • Članovi Kluba mogu biti:
 • redovni,
 • aktivni,
 • podupirajući i
 • počasni.

(4) Zamolba fizičke osobe za redovnim i podupirajućim članstvom u Klubu mora sadržavati ime i prezime osobe koja pristupa članstvu, adresu prebivališta ili boravišta odnosno sjedišta, kontakt te osobni identifikacijski broj.

(5) Svi članovi Kluba upisuju se u Popis članova na osnovi ispunjenih uvjeta za primitak u članstvo, sukladno odredbama Statuta.

(6) Danom upisa u Popis članova članovi Kluba stječu sva prava i obveze koje proizlaze iz kategorije članstva kojem pripadaju.

(7) Članovima Kluba može biti izdana članska iskaznica čiji izgled i način izdavanja propisuje UO Kluba.

(8) Iznos članarina za sve vrste članova, način ubiranja te ostale odredbe vezane uz članarinu pobliže se određuju Pravilnikom o članarinama koji donosi UO.

 

REDOVNI ČLANOVI

Članak 12.

 • Redovni članovi Kluba mogu biti sve fizičke osobe zainteresirane za razvoj Kluba i plivačkog sporta u cjelini koje ispunjavaju slijedeće uvjete:
 • da je državljanin RH,
 • da je navršila 18 godina i poslovno je sposobna,
 • da svojim ugledom i zalaganjem pridonosi razvoju Kluba u cjelini,
 • da prihvaća Statut Kluba.
 • Prava i obveze redovnih članova Kluba su:
 1. pravo odlučivanja,
 2. aktivni i pasivno biračko pravo,
 3. poštivanje i provođenje načela utvrđenih Statutom, općim aktima Kluba i odlukama njegovih tijela,
 4. zalaganje za što veći sportski, poslovni i svekoliki uspjeh Kluba,
 5. čuvanje klupske imovine,
 6. suzdržavanje od svakog čina protivnog sportskom duhu i sportskoj etici,
 7. istupanje iz Kluba uz ispunjenje preuzetih obveza.
 • Redovni članovi Kluba, dužni su svojim radom i zalaganjem u Klubu biti primjer ostalim članovima Kluba.
 • O pristupanju pojedine fizičke osobe u redovno članstvo odlučuje UO temeljem pismene zamolbe.
 • Djelatnici Kluba koji su u radnom odnosu, treneri, voditelji i tajnik ne mogu biti redovni članovi Kluba.
 • Redovni članovi nisu dužni plaćati članarinu.

 

 

 

 

AKTIVNI ČLANOVI

Članak 13.

(1) Aktivni članovi su registrirani plivači, natjecatelji i polaznici Plivačke škole Kluba koji su upisani u Popis članova i koji redovito podmiruju članarinu te ispunjavaju ostale obveze utvrđene ovim Statutom, općim aktima Kluba i odlukama njegovih tijela.

(2) Aktivni članovi pristupaju u članstvo potpisivanjem pristupnice nakon provjere plivanja.

 

Članak 14.

(1) Pristupnica, ugovor ili druga osnova iz članka 13. stavka 2. Statuta na temelju koje se traži pristupanje Klubu u aktivno članstvo mora sadržavati ime i prezime osobe koja pristupa članstvu, osobni identifikacijski broj, adresu prebivališta ili boravišta, osnovne informacije o zakonskom zastupniku ili skrbniku za maloljetnu osobu, kontakte zakonskog zastupnika ili skrbnika za maloljetnu osobu.

Članak 15.

(1) Prava i obveze aktivnih članova su:

 1. redovito treniranje,
 2. savjesno i odgovorno usavršavanje svog sportskog umijeća,
 3. sudjelovanje na natjecanjima i zalaganje za postizanje što boljih sportskih rezultata,
 4. poštivanje načela utvrđenih Statutom, općim aktima Kluba i odlukama njegovih tijela,
 5. zalaganje za što veći sportski, poslovni i svekoliki uspjeh Kluba,
 6. redovito plaćanje članarine,
 7. čuvanje klupske imovine,
 8. suzdržavanje od svakog čina protivnog sportskom duhu i sportskoj etici,
 9. istupanje iz Kluba uz prethodno ispunjenje preuzetih obveza.

(2) Prava, osim onih navedenih u stavku 1. ovog članka, koja aktivni članovi mogu ostvariti su:

 1. besplatno korištenje sadržaja sportskih građevina i opreme,
 2. podmirenje putnih troškova i troškova smještaja i prehrane,
 3. naknadu za izgubljenu zaradu zbog sudjelovanja na natjecanju ako su u radnom odnosu,
 4. novčane i druge nagrade za postignute športske rezultate,
 5. potporu u novcu, stipendiju, pojačanu prehranu i slično,
 6. upućivanje na stručna usavršavanja i natjecanja.

 

 

 

Članak 16.

 • Obveze Kluba i davanja iz stavka 2. članka 15. ovoga Statuta pobliže se određuju Pravilnikom o nagrađivanju kojeg donosi UO ili pojedinačnim odlukama UO.
 • Aktivni članovi nemaju aktivno i pasivno biračko pravo niti pravo odlučivanja.
 • Kod namjere prelaska plivača iz PK ˝Orahovica˝ u neki drugi plivački klub, PK ˝Orahovica˝ može zatražiti od plivača ili novog kluba povrat sredstava koja su uložena u razvoj imenovanog plivača.

 

PODUPIRAJUĆI ČLANOVI

Članak 17.

 • Podupirajućim članom može postati svaka fizička osoba koja svojim aktivnostima ili materijalnim doprinosom pridonosi razvoju i ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Kluba.
 • O pristupanju pojedine fizičke osobe u podupirajuće članstvo Kluba odlučuje UO temeljem pismene zamolbe.
 • Podupirajući član nema aktivno niti pasivno biračko pravo niti pravo odlučivanja u Klubu.

Članak 18.

 • Podupirajući član može uputiti zamolbu UO za prijam u redovno članstvo Kluba.
 • Nakon zaprimanja zamolbe za prijam u redovno članstvo, UO provodi nad članom monitoring u maksimalnom trajanju od 2 godine nakon čega podupirajući član odlukom UO može postati redovni član.
 • UO može podupirajućeg člana, zbog velikog zalaganja u razvojnim aktivnostima Kluba, proglasiti redovnim članom i prije razdoblja od 2 godine.
 • Odluku kojom se prihvaća ili odbija zamolba za pristupanjem u redovno članstvo, Upravni odbor je dužan donijeti u roku od trideset dana od dana isteka monitoringa te poslati na adresu podnositelja navedenu u zamolbi za pristupanjem u redovno članstvo u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.
 • Odluka UO iz stavka 4. ovoga članka je konačna.
 • U slučaju odbijajuće odluke, UO nije dužan razmatrati ponovljeni zahtjev istog podnositelja za pristupanjem u redovno članstvo godinu dana od dana donošenja odluke kojom se zahtjev odbija.

Članak 19.

 • Prava i obveze podupirajućih članova Kluba su:
 1. poštivanje načela utvrđenih Statutom, općim aktima Kluba i odlukama njegovih tijela,
 2. zalaganje za što veći sportski, poslovni i svekoliki uspjeh Kluba,
 3. čuvanje klupske imovine,
 4. suzdržavanje od svakog čina protivnog sportskom duhu i sportskoj etici,
 5. istupanje iz Kluba uz ispunjenje preuzetih obveza.
 • Podupirajući članovi nisu dužni plaćati članarinu.

 

POČASNI ČLANOVI

Članak 20.

 • Počasnim članom može postati svaka fizička osoba koja je svojim aktivnostima tijekom djelovanja Kluba značajno doprinijela njegovu ugledu te sportu općenito.
 • Počasni član nema aktivno niti pasivno biračko pravo niti pravo odlučivanja u Klubu.
 • O imenovanju počasnog člana u Klub odlučuje UO donošenjem odluke uz pismeno obrazloženje.
 • Počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu.

 

Članak 21.

 • Za aktivnosti i zalaganje, počasnim i podupirajućim članovima Kluba, mogu se odavati priznanja u vidu zahvalnica, čiji oblik i sadržaj utvrđuje UO.
 • Članovi Kluba obavezni su prisustvovati sjednicama Kluba ako su na iste pozvani.
 • Svako neopravdano izostajanje sa sjednica smatra se težom povredom pravila Kluba.

 

Članak 22.

 • Aktivne članove Klub registrira kod odgovarajućih sportskih organa (saveza), čime stječu pravo nastupanja na službenim natjecanjima za Klub.
 • Registracijom za PK “Orahovica” aktivni član može nastupiti samo i jedino za matični Klub, a sve drugo predstavlja težu povredu pravila Kluba.
 • Registrirani član Kluba može nastupiti na natjecanjima jedino uz dopuštenje UO Kluba, a sve drugo uvijek predstavlja težu povredu pravila Kluba.

 

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 23.

(1) Članstvo u Klubu prestaje:

 1. dragovoljnim istupom,
 2. isključenjem,
 3. neplaćanjem članarine,
 4. smrću.

 

Članak 24.

(1) Član Kluba koji dragovoljno istupa iz članstva dužan je pismeno o tome obavijestiti UO te podmiriti članarinu i ostale obveze preuzete za vrijeme članstva u Klubu.

(2) Član Kluba koji dragovoljno istupa iz članstva dužan je vratiti svu trenažnu i drugu opremu koja je vlasništvo Kluba, a nalazi se u njegovom posjedu.

(3) U slučaju da postoje nepodmirene obveze člana koji dragovoljno istupa iz Kluba navedene u stavku 1., stavku 2. i stavku 3. ovog članka, Klub će uskratiti izdavanje potvrde o istupanju iz članstva.

(4) Iznimno, UO može donijeti odluku kojom se član briše iz Popisa članova i nalaže Tajniku da izda potvrdu o istupanju iz članstva iako u trenutku odluke postoje nepodmirene obveze prema Klubu.

Članak 25.

(1) Članstvo prestaje isključenjem ako član Kluba na težak način povrijedi odredbe ovog Statuta, opće akte Kluba i odluke njegovih tijela.

(2) Odluku o isključenju iz članstva donosi UO nakon provedenog disciplinskog postupka.

 

Članak 26.

(1) Članstvo automatizmom prestaje neplaćanjem članarine članu koji je, odredbama ovog Statuta, dužan redovito plaćati članarinu, a istu ne podmiri za ukupno 2 (dva) mjeseca i/ ili više od 2 (dva) mjeseca od dana ispostave uplatnice i računa za određeni mjesec.

(2) U slučaju da član kojem je članstvo prestalo odredbom stavka 1. ovog članka, ponovno zatraži primanje u članstvo dužan je uz pristupnicu ili zahtjev za primanjem u članstvo priložiti i potvrdu o uplati preostalog duga prema Klubu.

 

Članak 27.

 • Klub vodi Popis članova.
 • Popis članova se vodi u elektroničkom obliku.
 • Popisčlanova sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

 

 1. USTROJSTVO I TIJELA KLUBA

 

Članak 28.

(1) Tijela upravljanja Kluba su:

 1. Skupština,
 2. Upravni odbor,
 3. Disciplinska komisija.

(2) Mandat izabranih članova u tijelima Kluba traje četiri (4) godine i isti mogu biti ponovo   birani.

(3) Naknadno izabranom članu u tijelima Kluba mandat traje do isteka mandata tijela Kluba u koji je izabran.

 

SKUPŠTINA KLUBA

Članak 29.

 • Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
 • Skupština odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga na sjednicama.
 • Skupštinu čine redovni članovi Kluba, sukladno odredbama Statuta.

 

Članak 30.

(1) Skupština u svom djelokrugu:

 1. bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika, članove UO i Disciplinske komisije,
 2. bira i opoziva likvidatora udruge,
 3. donosi i mijenja Statut Kluba, Poslovnik o radu Skupštine i druge akte određene Statutom te njihove izmjene i dopune,
 4. usvaja Plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 5. usvaja godišnje financijsko izvješće,
 6. odlučuje o statusnim promjenama Kluba,
 7. odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke UO,
 8. odlučuje u drugom stupnju o žalbama na odluke Disciplinske komisije,
 9. odlučuje o udruživanju Kluba u sportske saveze i druge organizacije,
 10. raspravlja i donosi odluke o svim pitanjima bitnim za sportski i gospodarski boljitak Kluba,
 11. odlučuje o prestanku postojanja Kluba,
 12. raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima koja su joj u nadležnosti temeljem zakona, drugih propisa, Statuta ili drugim aktima Kluba.

 

Članak 31.

(1) Skupština se saziva redovito, izborno ili izvanredno.

(2) Redovita sjednica Skupštine saziva se najmanje jednom godišnje.

(3) Izborna sjednica Skupštine saziva se svake četiri godine, a izvanredna po potrebi.

 

 

Članak 32.

 • Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im Predsjednik Kluba.
 • U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, Skupštini predsjedava i rukovodi Zamjenik Predsjednika ili član UO kojeg ovlasti Predsjednik, sa svim ovlastima.
 • Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se članovima Skupštine pisanim pozivom istaknutim na oglasnoj ploči i/ ili dostavom poziva brzojavom ili E-mailom najmanje deset (10) dana prije održavanja sjednice Skupštine.
 • Pisani poziv mora sadržavati informacije s danom, mjestom i vremenom održavanja sjednice Skupštine, karakterom sjednice te prijedlogom dnevnog reda sjednice.

(5) U izuzetnim situacijama Predsjednik može sazvati Skupštinu i u kraćem roku, ali ne kraćem od 3 (tri) dana, a pozive dostaviti brzojavom ili E-mailom.

 

Članak 33.

(1) 2/3 članova UO može zatražiti sazivanje izvanredne sjednice Skupštine te uputiti Predsjedniku  pisani zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine zajedno s prijedlogom dnevnog reda.

(2) Najmanje natpolovična većina redovnih članova mogu zatražiti sazivanje izvanredne sjednice Skupštine te uputiti Predsjedniku pisani zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine zajedno s prijedlogom dnevnog reda.

(3) Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednice Skupštine u roku od petnaest dana od primitka pisanog zahtjeva iz stavak 1. i 2. ovoga članka.

(4) U slučaju da Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku iz stavka 3. ovog članka, nakon proteka navedenog roka, izvanrednu sjednicu mogu sazvati predlagači iz stavka 1. i 2. ovog članka unutar petnaest (15) dana.

(5) Na izvanrednoj sjednici Skupštine raspravlja se i odlučuje samo o pitanjima radi kojih je sazvana.

(6) Predsjednik najmanje trideset (30) dana prije isteka mandatnog razdoblja donosi Odluku o sazivanju izborne sjednice Skupštine za sljedeće mandatno razdoblje.

(7) U slučaju prestanka mandata tijelima Kluba sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje Kluba upisana u Registar udruga RH ili natpolovićna većina redovnih članova Kluba koji su bili upisani u Popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba.

 

Članak 34.

(1) Sjednici Skupštine imaju pravo prisustvovati svi članovi Kluba.

(2) U slučaju prostornog ograničenja i organizacijskih poteškoća uzrokovanih brojem prisutnih na sjednici Skupštine, prednost pri osiguravanju prisustvovanja sjednici Skupštine imaju redovni članovi, zatim ostali članovi Kluba.

 

Članak 35.

(1) Skupština pravovaljano odlučuje ako je zasjedanju prisutna natpolovična većina redovnih članova Kluba.

 • U slučaju da na sjednici Skupštine nije prisutna natpolovična većina redovnih članova Kluba, daljnji tijek sjednice Skupštine odgađa se za trideset (30) minuta. Odgođena sjednica može nastaviti s radom ako je na sjednici Skupštine prisutno najmanje jedna trećina (1/3) ukupnog broja redovnih članova koji tada čine kvorum, a donijete odluke i zaključci su pravovaljani.

(3) U slučaju nedostatka kvoruma i nakon pauze od trideset (30) minuta sjednica se odgađa za osam (8) dana.

 • Način rada Skupštine pobliže se određuje Pravilnikom o radu Skupštine koji donosi Skupština na prijedlog UO.

Članak 36.

(1) Skupština donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada većina prisutnih redovnih članova odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno ili kada se za jedno mjesto u tijelima udruge javi više kandidata.

 

UPRAVNI ODBOR

Članak 37.

 • UO može imati minimalno 3 (tri), a maksimalno 7 (sedam) članova.
 • Članovi UO Kluba su isključivo redovni članovi Kluba.
 • Djelatnici Kluba koji su u radnom odnosu, treneri, voditelji i tajnik ne mogu biti birani u UO Kluba.
 • Predsjednik i Zamjenik Predsjednika članovi su UO po položaju.
 • Članovi UO Kluba ravnopravni su u njegovu radu glede prava, obveza i odgovornosti.
 • Članovi UO Kluba, dužni su svojim radom i zalaganjem u Klubu biti primjer ostalim članovima Kluba.

Članak 38.

(1) UO vodi rad i poslovanje Kluba između sjednica Skupštine odlučujući pri tome u skladu s poslovnom politikom, planovima i programima te odlukama Skupštine Kluba.

(2) UO u svom djelokrugu:

 1. utvrđuje prijedlog Statuta, drugih općih akata i programa koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 2. predlaže Skupštini Kluba Pravilnik o svom radu,
 3. utvrđuje organizaciju Kluba i donosi sve akte koji nisu u nadležnosti Skupštine,
 4. predlaže planove razvitka i programa rada, financijski plan i poslovnu politiku,
 5. organizira i brine o prikupljanju materijalnih i financijskih sredstava Kluba,
 6. donosi odluke o financijskom poslovanju,
 7. odlučuje o sudjelovanju Kluba u natjecanjima, organiziranju sportskih priredbi, mjestu i programu priprema sportaša te vodstvu putovanja,
 8. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 9. bira, zapošljava i otpušta trenere u skladu sa Zakonom o radu i utvrđuje njihov status, prava, obveze i odgovornosti,
 10. imenuje stručne djelatnike i suradnike (demonstratori, članovi stručnih, zdravstvenih i dr. komisija) i utvrđuje njihov status, prava, obveze i odgovornosti,
 11. upravlja imovinom Kluba,
 12. bira i opoziva Tajnika Kluba,
 13. bira i opoziva Sportskog direktora Kluba,
 14. bira i opoziva svoje predstavnike u druge organizacije i saveze u koje se Klub učlani ili udruži,
 15. osniva stalne ili povremene odbore, komisije i druga tijela Kluba,
 16. podnosi Skupštini izvješće o ostvarivanju programa i poslovanja Kluba,
 17. odlučuje o prihvaćanju u članstvo, brisanju iz članstva, statusu, visini članarine i uvjetima djelovanja članova Kluba,
 18. donosi Pravilnik o plaćanju članarine za članove Kluba,
 19. odlučuje o TV, radio i Internet prijenosima natjecanja,
 20. obavlja ostale poslove koji su mu u nadležnosti temeljem Statuta i drugih akata Kluba te odluka Skupštine Kluba.

 

Članak 39.

(1) Članove UO bira i opoziva Skupština, na prijedlog izabranog Predsjednika.

(2) Članovi UO se biraju na vrijeme od četiri godine uz pravo ponovnog izbora.

 

Članak 40.

(1) UO odlučuje o pitanjima iz svog djelokruga rada na sjednicama.

(2) Sjednica se može održati i putem videolinka i telefonski o čemu se sastavlja zapisnik koji mora biti potvrđen na 1. slijedećoj sjednici UO.

 

Članak 41.

(1) Sjednice UO saziva i njima rukovodi Predsjednik.

(2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika, sjednicu UO saziva Zamjenik Predsjednika ili član UO kojeg ovlasti Predsjednik.

(3) Prijedlog za sazivanjem izvanredne sjednice UO može dati 2/3 članova UO.

(4) Ako Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva 2/3 članova UO, istu može sazvati predlagatelj.

 

Članak 42.

(1) Sjednice UO održavaju se prema potrebi.

(2) Poziv za sjednicu UO s prijedlogom dnevnog reda dostavlja se članovima, u pravilu, tri (3) dana prije održavanja sjednice.

(3) Sjednica se može sazvati i u kraćem roku, ali ne kraćem od 24 sata.

(4) Sjednicama UO, ako su pozvani, mogu prisustvovati i ostali članovi Kluba, članovi komisija, odbora i drugih tijela Kluba, vanjski suradnici te stručni i ostali djelatnici Kluba.

(5) Sjednica UO može se održati ako je prisutna većina članova UO, a odluke donosi većinom  glasova nazočnih članova.

(6) U slučaju izjednačenog broja glasova odlučujući glas je glas Predsjednika UO.

(5) UO donosi odluke javnim glasovanjem, osim u slučaju kada odluči da o pojedinom pitanju glasuje tajno.

(6) Način rada UO pobliže je uređen Poslovnikom o radu UO koji donosi Skupština Kluba.

 

Članak 43.

(1) O radu sjednice UO vodi se zapisnik.

 

Članak 44.

(1) UO za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.

(2) UO i njegove članove može opozvati Skupština Kluba i prije isteka roka na koji su izabrani ako svoje zadaće ne obavljaju sukladno odredbama ovog Statuta i odlukama Skupštine Kluba.

 

Članak 45.

(1) Prijedlog za opoziv UO ili pojedinih članova UO može podnijeti Predsjednik ili najmanje jedna trećina članova Skupštine.

(2) Prijedlog iz stavka 1. ovog članka mora biti pismeno obrazložen i potpisan od svih predlagača.

(3) U slučaju razrješenja Predsjednika ili prestanka njegovog mandata prije roka na koji je izabran razrješuju se dužnosti Zamjenik Predsjednika i svi članovi UO te se bira novi Predsjednik, a na njegov prijedlog Zamjenik Predsjednika i članovi UO, na izvanrednoj sjednici Skupštine.

 

PREDSJEDNIK KLUBA

 

Članak 46.

(1) Za Predsjednika može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 2 člana Skupštine.

(2) Predsjednika Kluba bira Skupština na rok od četiri godine.

(3) Predsjednik je po svojoj funkciji član i Predsjednik Skupštine te član i Predsjednik UO.

 

Članak 47.

 • Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Kluba.
 • Predsjednik Kluba ima zamjenika.

Članak 48.

(1) Predsjednik Kluba:

 1. organizira i rukovodi radom Kluba,
 2. odgovara za zakonitost rada Kluba,
 3. predstavlja i zastupa Klub,
 4. predlaže Skupštini kluba Dopredsjednika i članove UO,
 5. predlaže UO zaposlenike, raspored rada i razrješenje zaposlenika Kluba,
 6. priprema i rukovodi sjednicama Skupštine i UO,
 7. skrbi o izvršavanju odluka Skupštine i UO,
 8. potpisuje opće i pojedinačne akte koje donosi Skupština i UO,
 9. obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Članak 49.

(1) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Kluba, u obavljanju njegovih poslova mijenja ga Zamjenik Predsjednika Kluba (u daljnjem tekstu: Zamjenik Predsjednika) ili osoba koju Predsjednik ovlasti uz suglasnost UO.

 

Članak 50.

(1) Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata:

– ukoliko mu Skupština Kluba izglasa nepovjerenje i to ako:

 1. svojim radom svjesno povrijedi propise ili opće akte Kluba, zbog čega mogu nastupiti štetne posljedice za Klub,
 2. neosnovano odbije izvršavati odluke i zaključke Skupštine ili UO,
 3. prekorači svoje ovlasti ili zloupotrijebi svoj položaj,
 4. svojim ponašanjem ruši ugled Kluba,

– te na osobni zahtjev.

 

Članak 51.

(1) Inicijativu za razrješenje Predsjednika može pokrenuti:

 • najmanje natpolovična većina redovnih članova Kluba,
 • najmanje 2/3 članova UO Kluba.

(2) Inicijativa za razrješenje Predsjednika daje se u pismenoj formi uz obavezno obrazloženje Skupštini Kluba.

(3) O prijevremenom razrješenju dužnosti Predsjednika odlučuje Skupština javnim glasovanjem.

(4) Izbor novog Predsjednika vrši se na način i po postupku kako je uređeno ovim Statutom.

 

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA KLUBA

 

Članak 52.

 • Klub ima jednog Zamjenika Predsjednika.
 • Zamjenik Predsjednika pomaže Predsjedniku u njegovom radu, te ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti.
 • Zamjenika Predsjednika bira Skupština Kluba, na prijedlog Predsjednika, iz redova redovnih članova Kluba, na vrijeme od četiri (4) godine.
 • Zamjenik Predsjednika je ujedno i član UO.
 • Zamjenik Predsjednika za svoj rad odgovara Skupštini, UO i Predsjedniku.
 • Trajanje mandata, ponovni izbor i postupak za opoziv Zamjenika Predsjednika Kluba istovjetan je kao za člana UO.

 

TAJNIK KLUBA

Članak 53.

 • Tajnika Kluba bira i imenuje UO, na prijedlog Predsjednika na mandat od četiri godine.
 • Tajnik može poslove obavljati volonterski ili profesionalno.
 • Tajnik sudjeluje u radu Skupštine, UO i drugih tijela bez prava odlučivanja.
 • Tajnik za svoj rad odgovara UO i Predsjedniku.

 

Članak 54.

(1) Tajnik:

 1. priprema sjednice Skupštine i UO,
 2. brine o izvršavanju te neposredno izvršava odluke Skupštine, UO i Predsjednika,
 3. organizira obavljanje i obavlja stručne, administrativne i druge poslove iz djelokruga rada Kluba,
 4. vodi Popis članova Kluba i brine o naplati članarina,
 5. koristi i čuva pečat Kluba,
 6. obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti ili mu ih naloži Skupština, UO i Predsjednik.

 

Članak 55.

(1) Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan u slijedećim slučajevima:

 1. ako nije ostvario ciljeve i zadaće iz svoje nadležnosti, odnosno koje je bio dužan ostvariti prema odluci UO, a u okviru mandatnog razdoblja,
 2. ako svojim radom svjesno povrijedi zakone RH, Statut i druge opće akte i odluke Kluba, zbog čega mogu nastati štetne posljedice za Klub i šport u cjelini,
 3. ako neosnovano odbije izvršavati odluke UO Kluba,
 4. ako svojim ponašanjem postane nepodoban za vršenje funkcije tajnika,
 5. ukoliko osobno zatraži razrješenje dužnosti tajnika.

(2) Odluku o razrješenju dužnosti tajnika donosi UO.

(3) Inicijativu za razrješenje tajnika Kluba mogu dati Predsjednik UO, najmanje 3 (tri) člana UO ili 1/3 članova Skupštine uz pisano obrazloženje uz prijedlog o razrješenju.

 

SPORTSKI DIREKTOR

 

Članak 56.

 

(1) Klub može imati Sportskog direktora.

(2) Sportskog direktora bira i imenuje UO na neodređeno vrijeme do opoziva u slučaju da sportski direktor profesionalno obavlja svoju djelatnost, odnosno na rok od četiri godine u slučaju volonterskog obavljanja djelatnosti.

(3) Sportski direktor za svoj rad odgovara UO.

 

Članak 57.

 

(1) Sportski direktor:

 1. zastupa Klub u pojedinim poslovima u skladu s odlukom UO,
 2. organizira i usklađuje stručni rad zaposlenika i sportske aktivnosti Kluba,
 3. predlaže plan i program godišnjih aktivnosti Kluba,
 4. priprema, predlaže i provodi dugogodišnju razvojnu strategiju Kluba,
 5. organizira i brine o prikupljanju materijalnih i financijskih sredstava Kluba,
 6. organizira, upravlja, nadzire i usklađuje rad Tajnika i svih zaposlenika u Klubu,
 7. provodi odluke UO,
 8. obavlja i druge poslove u skladu s odlukama UO.

 

 1. ODBORI, KOMISIJE I DRUGA TIJELA KLUBA

 

Članak 58.

(1) Skupština i UO Kluba mogu osnivati stalne i povremene odbore, komisije ili druga tijela.

(2) Stalne komisije Kluba su:

 1. Disciplinska komisija,
 2. Stručno-programska komisija.

(3) Odlukom o osnivanju komisija utvrđuje se njihov sastav, djelokrug i način rada.

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA I DISCIPLINSKI POSTUPAK

 

Članak 59.

(1) Disciplinska komisija provodi disciplinski postupak, utvrđuje disciplinsku i materijalnu odgovornost i izriče kazne isključivo u slučaju kada članovi, zaposlenici ili djelatnici Kluba povrede pravila, obveze i norme koje su utvrđene Statutom te drugim aktima Kluba.

(2) Disciplinska komisija ima tri člana koje bira i razrješava Skupština na rok od četiri godine uz pravo ponovnog izbora.

(3) Skupština bira i razrješava i 2 zamjenika člana Disciplinske komisije na mandat od četiri godine, a koji zamjenjuju članove Disciplinske komisije u slučaju da se protiv člana Disciplinske komisije pokrene disciplinski postupak ili u slučaju da je određeni član Disciplinske komisije odsutan ili spriječen sudjelovati u radu komisije.

(5) Članovi Disciplinske komisije međusobno biraju predsjednika Disciplinske komisije.

 

Članak 60.

(1) Disciplinski postupak može pokrenuti i bilo koji član Kluba prijavom Disciplinskoj komisiji.

(2) Prijavom se istovremeno ili posebno može pokrenuti i postupak za utvrđivanje materijalne odgovornosti nekog od članova Kluba.

 

Članak 61.

(1) U disciplinskom postupku mogu se izreći sljedeće disciplinske kazne:

 1. opomena,
 2. novčana kazna,
 3. zabrana nastupanja i sudjelovanja na određenom natjecanju,
 4. zabrana nastupanja i sudjelovanja na natjecanjima u određenom vremenskom razdoblju,
 5. zabrana treniranja u određenom vremenskom razdoblju,
 6. trajno isključenje iz Kluba.

(2) Disciplinske mjere iz stavka 1. ovoga članka mogu se međusobno kumulirati.

 

Članak 62.

(1) Disciplinska komisija odluke donosi većinom glasova članova.

(2) Protiv odluke Disciplinske komisije može se, u roku od sedam dana, od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini Klub, a predaje se Predsjedniku Kluba.

(3) Predsjednik Kluba, po primitku spisa predmeta, dužan je povodom žalbe donijeti odluku o sazivanju izvanredne Skupštine u roku od trideset dana od dana kada je primio žalbu na odluku Disciplinske komisije.

(4) Odluka Skupštine je konačna.

 

Članak 63.

(1) Disciplinska i materijalna odgovornost, način rada Disciplinske komisije, disciplinski postupak te mjere i kazne pobliže se razrađuju Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti PK ˝Orahovica˝ kojeg donosi Skupština Kluba.

 

STRUČNO – PROGRAMSKA KOMISIJA

 

Članak 64.

(1) Stručno-programska komisija brine o stručnom radu i rezultatima u Klubu.

(2) Stručno- programska komisija može imati tri ili više članova koji ne moraju istovremeno biti i članovi Kluba.

(3) Članove Stručno- programska komisije bira UO na neodređeni rok do opoziva.

 

 1. IMOVINA KLUBA

 

Članak 65.

(1) Za ostvarivanje utvrđenih programa Klub osigurava sredstva iz imovine Kluba.

(2) Imovinu Kluba čine:

 1. novčana sredstva,
 2. pokretne stvari,
 3. nekretnine,
 4. prava i obveze Kluba.

 

Članak 66.

(1) Klub stječe imovinu:

 1. ubiranjem članarina,
 2. dragovoljnim prilozima, darovima,
 3. sponzorstvima i donacijama,
 4. dotacijama iz proračuna,
 5. iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Članak 67.

(1) Osnovicu za obavljanje sportske djelatnosti Kluba čine nekretnine koje je vlasnik predao ili iznajmio Klubu na korištenje i upravljanje.

 

Članak 68.

 • Ako Klub u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ona se mora upotrijebiti isključivo za unaprjeđenje sportskih djelatnosti.
 • Mogući višak ostvarenih prihoda nad rashodima u poslovanju raspoređuje se financijskim planom za narednu godinu.

 

Članak 69.

(1) Imovinom Kluba se gospodari i njome raspolaže u skladu sa zakonom, Statutom Kluba i drugim aktima Kluba.

(2)  Financijsko poslovanje udruge zasniva se na financijskom planu kojim se raspoređuju sredstva Kluba.

(3) Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 70.

 • Za obavljanje stručnih, financijsko-računovodstvenih, administrativnih i drugih poslova Klub može organizirati stručnu službu ili obavljanje ovih ili pojedinih poslova povjeriti drugoj organizaciji ili stručnoj osobi uz obavezno sklapanje Ugovora.

 

Članak 71.

 • Za svoje obveze Klub odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
 • Članovi Kluba ne odgovaraju za obveze Kluba.
 • Klub može stjecati pokretne i nepokretne stvari.
 • Skupština Kluba donosi odluku o stjecanju nekretnina, kao i odluku o prodaji ili prijenosu nekretnina na drugu osobu.

 

VII. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 72.

 • Za naročite zasluge u radu na ostvarivanju ciljeva i zadataka, za sportska dostignuća, razvitak i promicanje ugleda Kluba, za zasluge i dostignuća u razvoju i unapređenju plivanja, udruga svojim članovima, kao i drugim organizacijama te pravnim i fizičkim osobama može dodjeljivati nagrade i priznanja.
 • Način dodjela priznanja i nagrada, vrste i kriterija, te način predlaganja uređuje se općim aktom-pravilnikom, kojeg na prijedlog UO donosi Skupština.

VIII. STATUT I DRUGI AKTI

 

Članak 73.

(1) Statut je temeljni pravni akt Kluba i s njegovim odredbama moraju biti u skladu svi drugi akti koje donese Klub.

(2) Prijedlog Statuta priprema UO i na prikladan način s prijedlogom upoznaje članove Kluba.

(3) Protekom roka od deset dana od predstavljanja prijedloga Statuta članovima Kluba, UO može utvrditi prijedlog novog ili izmjene Statuta i uputiti ga Skupštini na razmatranje i donošenje.

 

 

Članak 74.

(1) UO donosi opće akte Kluba kojima se reguliraju disciplinska odgovornost, položaj, prava i obveze sportaša i djelatnika u sportu i druga pitanja značajna za rad Kluba.

 

 1. PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

 

Članak 75.

(1) Klub prestaje postojati:

 1. Odlukom Skupštine o prestanku rada Kluba,
 2. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 76.

 • Likvidatora bira i opoziva Skupština Kluba.
 • Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.

Članak 77.

 • Prestankom postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 78.

 • Statut kao i ostale akte, koje donosi Skupština, donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
 • Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku predviđenim za njegovo donošenje.

(3) Tumačenje Statuta u nadležnosti je Skupštine, a tumačenje ostalih općih akata u nadležnosti je Upravnog odbora Kluba.

Članak 79.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Orahovica, 29. siječnja 2016.

Predsjednik Kluba

Nikola Borić